Fredrik Alvén, grundskollärare i Lund, fil.lic., provkonstruktör för de nationella proven.

Cecilia Axelsson, universitetslektor Malmö högskola, ansvarig för gymnasiets bedömningsstöd

David Rosenlund, gymnasielärare Malmö, fil.lic., provkonstruktör för de nationella proven.

Historielärarnas förening, Skånekretsen

Eslövsdag 2013

Några av följande frågor kommer att diskuteras under dagen; Är det bra eller mindre bra provfrågor som presenteras från de nationella proven? Fördelar och nackdelar med gemensamt prov? Kommer det nationella prov till gymnasiet? Går det att uppnå likvärdig bedömning och varför är det viktigt? Varför kommer nationella prov nu?Några av följande frågor kommer att diskuteras under dagen; Är det bra eller mindre bra provfrågor som presenteras från de nationella proven? Fördelar och nackdelar med gemensamt prov? Kommer det nationella prov till gymnasiet? Går det att uppnå likvärdig bedömning och varför är det viktigt? Varför kommer nationella prov nu?

Rätt mätt i Eslöv!

I april genomfördes de första nationella proven i årskurs 6 och 9. Till hösten presenterar Skolverket ett bedömningsstöd för kunskapskraven om källanvändning i historia 1a1 och 1b

Under dagen i Eslöv kommer konkreta exempel från arbetet med de nationella proven i historia utifrån autentiska elevsvar att presenteras. Vi kommer även att få en jämförande utblick mot de finska studentproven. Kom till Eslöv och bilda dig en uppfattning om de nationella proven och bedömningsstöden i historia.Under dagen i Eslöv kommer konkreta exempel från arbetet med de nationella proven i historia utifrån autentiska elevsvar att presenteras. Vi kommer även att få en jämförande utblick mot de finska studentproven. Kom till Eslöv och bilda dig en uppfattning om de nationella proven och bedömningsstöden i historia

 

Välkommen

Styrelsen i Historielärarnas förening.

Föreläsare

Per Gunnemyr, gymnasielärare i Gävle, fil.lic.

Per Eliasson, professor Malmö högskola

Anders Jönsson, docent i utbildningsvetenskap, Kristianstad högskola

Eslövsdag 2012

 

Centralt innehåll och kunskapskrav!

Ny kursplan för grundskolan och ämnesplan för gymnasiet. Utvecklingslinjer, förändringsprocesser, källor, att använda historia, begrepp. Det finns en hel del nytt att arbeta med i innehållet, men också en progression som speglas i de nya kunskapskraven. Och redan i april 2013 så kommer det första nationella provet i historia i åk 6 och 9. Den numera traditionella fortbildningsdagen i Eslöv som Skånekretsen av Historielärarnas förening ordnar gör nedslag i alla dessa delar för att ge nya persp

Anders Högberg diskuterar den aktuella arkeologiska forskningen i förhållande till den eviga frågan om människans ursprung. En intressant fråga är om stenåldern bara finns kvar i grundskolans kursplan.

Som en strävan att utveckla samband och sammanhang betonas både i grundskolans och gymnasiets planer de långa linjernas historia, vilket uttrycks som utvecklingslinjer eller förändringsprocesser. Två sådana långa linjer presenteras av Christina Florin som tar upp jämställdhetsfrågor och Per Eliasson som tar upp energifrågor, båda utifrån långa perspektiv.

Klas-Göran Karlsson berör en fråga som tidigare ofta inte hunnits med i historieundervisningen men nu måste behandlas, nämligen Sovjetunionens sönderfall.

Under senare delen av dagen presenterar Fredrik Alvén och David Rosenlund tankar kring kunskapskraven och hur de används för bedömning i historia. De ger konkreta exempel från arbetet med de nationella proven i historia för åk 9 på hur olika kunskapskrav kan tolkas och användas utifrån autentiska elevsvar. Under senare delen av dagen presenterar Fredrik Alvén och David Rosenlund tankar kring kunskapskraven och hur de används för bedömning i historia. De ger konkreta exempel från arbetet med de nationella proven i historia för åk 9 på hur olika kunskapskrav kan tolkas och användas utifrån autentiska elevsvar.

Föreläsare

Fredrik Alven, grundskolelärare i Lund, provkonstruktör

Anders Högberg, FD Arkeologi, Linnéuniversitet

Per Eliasson, docent i historia, universitetslektor, Malmö högskola. Historielärarutbildare.

Christina Florin, professor i historia Stockholms universitet

Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Lunds universitet.

David Rosenlund, gymnasielärare i Malmö, provkonstruktör

Eslövsdag 2011

Nya planer för historia!

Vad händer med historieämnet?

Ny kursplan för grundskolan och nya ämnesplaner för historieämnet har introducerats och skall genomföras till hösten. Är du historielärare på grundskolan eller gymnasiet och vill ligga steget före när det gäller de nya förändringarna kommer flera frågor att besvaras. Tidigare generaldirektören för Skolverket professor Per Thullberg kommer att ge bakgrunden till den nya läroplanerna. Professor Hans Albin Larsson diskuterar historieämnets nedgång och nuvarande renässans. Lektor Per Eliasson, som medverkat i kursplane- och ämnesplanearbetet, kommer att diskutera tankarna bakom de nya planerna och ge exempel på hur frågor kring historiebruk och bedömning kan hanteras. Gymnasielärare Cathrin Lövgren behandlar och ger exempel på hur arbetet med källor och källkritik kan vara en integrerad del av historieundervisningen.

Föreläsare

Följande föreläsare medverkade:

Per Eliasson, FD i historia, universitetslektor, Malmö högskola. Historielärarutbildare.

Hans-Albin Larsson, professor i historia, Högskolan i Kristianstad. Ordförande i Historielärarnas förening.

Cathrin Lövgren, gymnasielärare i historia i Umeå, forskare Historiska institutionen, Lunds universitet.

Per Thullberg, professor i historia, tidigare generaldirektör Skolverket