Historielärarnas förening, Skånekretsen

Eslövsdag 14 Augusti

Centralt innehåll och kunskapskrav!

Vad händer med historieämnet?

Ny kursplan för grundskolan och ämnesplan för gymnasiet. Utvecklingslinjer, förändringsprocesser, källor, att använda historia, begrepp. Det finns en hel del nytt att arbeta med i innehållet, men också en progression som speglas i de nya kunskapskraven. Och redan i april 2013 så kommer det första nationella provet i historia i åk 6 och 9. Den numera traditionella fortbildningsdagen i Eslöv som Skånekretsen av Historielärarnas förening ordnar gör nedslag i alla dessa delar för att ge nya perspektiv på innehållet.

Anders Högberg diskuterar den aktuella arkeologiska forskningen i förhållande till den eviga frågan om människans ursprung. En intressant fråga är om stenåldern bara finns kvar i grundskolans kursplan.

Klas-Göran Karlsson berör en fråga som tidigare ofta inte hunnits med i historieundervisningen men nu måste behandlas, nämligen Sovjetunionens sönderfall.

Som en strävan att utveckla samband och sammanhang betonas både i grundskolans och gymnasiets planer de långa linjernas historia, vilket uttrycks som utvecklingslinjer eller förändringsprocesser. Två sådana långa linjer presenteras av Christina Florin som tar upp jämställdhetsfrågor och Per Eliasson som tar upp energifrågor, båda utifrån långa perspektiv.

Under senare delen av dagen presenterar Fredrik Alvén och David Rosenlund tankar kring kunskapskraven och hur de används för bedömning i historia. De ger konkreta exempel från arbetet med de nationella proven i historia för åk 9 på hur olika kunskapskrav kan tolkas och användas utifrån autentiska elevsvar.

Föreläsare

Följande föreläsare medverkar:

Fredrik Alven, grundskolelärare i Lund, provkonstruktör  

Anders Högberg, FD Arkeologi, Linnéuniversitet

Per Eliasson, docent i historia, universitetslektor, Malmö högskola. Historielärarutbildare.

Christina Florin, professor i historia Stockholms universitet

Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Lunds universitet.

David Rosenlund, gymnasielärare i Malmö, provkonstruktör

Tider

08.45-09.00 Inledning och presentation av dagen Lars Andersson ordförande i Skånekretsen

09.00-09.45 Anders Högberg Människans ursprung

09:45-10.05 Kaffe

10.05-10.50 Klas-Göran Karlsson Sovjetunionen

11.00-11.50 Christina Florin Jämställdhetsfrågor i undervisningen

11.50-13.30 Lunch

13.30-14.15 Per Eliasson Energifrågor

14.20-15.20 Fredrik Alvén och David Rosenlund Kunskapskrav och bedömning

15.20-16.00 Avslutande diskussion och frågestund

Anmälan

Anmälan sker per e-mail till vår kassör:

Du bekräftar din anmälan genom att sätta in anmälningsavgiften 500 kronor på Historielärarnas förenings, Skånekrets plusgirokonto i Nordea, nummer: 263629-8. Glöm inte att ange samma avsändare vid inbetalningen som vid anmälan.

Frågor kring dagen?

Maila: lars.andersson@eslov.se

Cirka 60 historielärare kom till Eslöv!

Eslövsdagen 2012 lockade  historielärare från skilda platser, alltifrån Norrköping till Trelleborg. Dagen inleddes med ett välkomsttal av Skånekretsens ordförande Lars Andersson. 

Arkeolog och fil.dr. Anders Högberg stod för den första programpunkten och berättade om människans ursrung.

Professor Klas-Göran Karlsson gav en föreläsning om Sovjetunionens sönderfall. 

Professor Christina Florins föreläsning behandlade jämställdhetsfrågor i undervisningen.

Miljöhistorikern Per Eliasson föreläste om energifrågor utfrån långa tidsperspektiv.

Historielärarna och provkonstruktörerna Fredrik Alvén och David Rosenlund stod för den sista programpunkten där de presenterade de nationella proven som kommer våren 2013.