Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2013

 

Årsmötet genomfördes efter en temadag om den arabiska våren. Över 80 lärare lockades till temadagen. Arrangörer var förutom Skånekretsen Den Globala Skolan. Följande personer föreläste: Per Jönsson, Utrikespolitiska institutet. Rickard Lagervall, islamolog och Michael Krona, doktor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

 

Följande personer blev invalda i styrelsen; 

Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Tygelsjöskolan i Malmö, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund. Styrelsen väljs för en tvåårsperiod så att hälften (tre) av ledamöterna utses det ena året och hälften påföljande år. Den andra delen av styrelsen är; Francesca Eklund - Tygelsjöskolan i Malmö, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – Linnéuniversitetet. Lars Andersson Hult – Bergagymnasiet i Eslöv (ordförande, väljs för ett år).

 

Ett sjuttiotal lärare kom till den så kallade ”Eslövsdagen”. Årets rubrik var ”Rätt mätt i Eslöv” och dagen satte de nationella proven i centrum. Följande föreläsare medverkade; Fredrik Alvén, provkonstruktör. Cecilia Axelsson, universitetslektor. Per Eliasson, professor, Per Gunnemyr, gymnasielärare i Gävle, Anders Jönsson, docent, David Rosenlund, provkonstruktör.

 

Skånekretsen och Den Globala Skolan fortsatte sitt samarbete under hösten. Denna gång anordnades föreläsningarna på  Kristianstad högskola.  Temat var Kina och ett femtiotal kinaintresserade kom till dagen.  Följande personer föreläste: Lisa Eklund, fil.dr. i sociologi, Börje Ljunggren, fil.dr., svensk ambassadör i Kina 2002-2006, Anna Holmlin Nilsson, mediepedagog vid Utbildningsradion. Ingemar Ottosson, docent i historia.

 

Verksamhetsberättelse för år 2012

 

Vårens årsmöte genomfördes efter en temaföreläsning om den arabiska våren. Gästföreläsare var Jan Hjärpe som diskuterade inför ett trettiotal åhörare. Föreläsningen genomfördes med ett samarbete mellan Skånekretsen och Den Globala Skolan.

 

Följande personer blev invalda i styrelsen  Francesca Eklund - Musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – sydsvensk arkeologi i Kristianstad . Styrelsen väljs för en tvåårsperiod så att hälften (tre) av ledamöterna utses det ena året och hälften påföljande år. Den andra delen av styrelsen är; Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Malmö friskola, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund. 

Lars Andersson – Bergagymnasiet i Eslöv (ordförande ett år).

 

Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Inget prov konstruerade för de nya kurserna.

 

Eslövsdagen 2012 lockade  ett sextiotal historielärare från skilda platser i Sverige. Temat var Utvecklingslinjer, förändringsprocesser, källor, att använda historia, begrepp utifrån kursplanerna. Arkeolog och fil.dr. Anders Högberg stod för den första programpunkten och berättade om människans ursrung. Anders Högberg diskuterade den aktuella arkeologiska forskningen i förhållande till den eviga frågan om människans ursprung. Professor Klas-Göran Karlsson gav en föreläsning om Sovjetunionens sönderfall.  En fråga som tidigare ofta inte hunnits med i historieundervisningen men nu måste behandlas. Som en strävan att utveckla samband och sammanhang betonas både i grundskolans och gymnasiets planer de långa linjernas historia, vilket uttrycks som utvecklingslinjer eller förändringsprocesser. Två sådana långa linjer presenteras av professor Christina Florin som tog upp jämställdhetsfrågor och miljöhistorikerna Per Eliasson som tog upp energifrågor, båda utifrån långa perspektiv. Historielärarna och provkonstruktörerna Fredrik Alvén och David Rosenlund stod för den sista programpunkten där de presenterade de nationella proven som kommer våren 2013.

 

Verksamhetsberättelse för år 2011

 

Vårens årsmöte genomfördes på Malmö högskola. Arkeologen och styrelsemedlemmen Anders Högberg förde en intressant och lärorik diskussion kring civilisationens vagga och ursprunget för den moderna människan, samt de erfarenheter som är gjorda vid utgrävningar i Sydafrika. Följande personer blev invalda i styrelsen, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund, Lars Andersson – Bergagymnasiet i Eslöv, Francesca Eklund - Musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – sydsvensk arkeologi i Kristianstad och Malmö, Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Malmö friskola.

 

Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Förutom Skåne kom provet att genomföras även på andra orter i Sverige och vi fick en större spridning. Ett tjugotal skolor från Trelleborg i söder till Gävle i deltog i 2010 års prov.

 

Årets Eslövsdag lockade 90 historielärare. Dagen inledes med välkomsttal av Skånekretsens ordförande Lars Andersson och kommunstyrelsens ordförande i Eslöv Cecilia Lind. Professor Hans Albin Larsson stod för den första programpunkten och gav en föreläsning om den svenska skolan. Resten av dagen ägnades åt kursplaneförslaget med dess begrepp, till exempel historiebruk. Kursplaneförfattare Per Eliasson förklarade sina tankar kring de nya kursplanerna. Docent Ulf Zander föreläste om begreppet historiebruk. Forskare och grundskolelärare Fredrik Alvén diskuterade om det är möjligt att bedöma elevers historiska tänkande. Som sista programpunkt gästades vi av kursplaneförfattare Joel Rudnert och grundskolelärare Martina Gustavsson. Temat var de yngsta barnens tankar kring historia och tid.

I oktober månad förläste undertecknad, David Rosenlund och Bo Persson vid ett historiedidaktiskt möte i Osby, där temat var bedömningsfrågor. Ett 30 tal åhörare lyssnade och ledamoten Bo Persson var värd och moderater för utbildningsdagen.

Under våren startade Skånekretsen upp två hemsidor. En för Skånekretsen (www.hlfskane.se )

och en för det gemensamma historieprovet ( www.historieprov.se).

Vid ett styrelsemöte, under senhösten, beslöt vi även att starta upp en sida på facebook – historielärare på fb. Sidan på facebook är tänkt för tips om olika aktiviteter men framförallt för historielärare att kommentera, debattera eller ge förslag. Sidan är givetvis öppen även för de som ännu inte är medlemmar.

 

Verksamhetsberättelse för år 2010

 

Vårens årsmöte genomfördes på Malmö högskola. Arkeologen och styrelsemedlemmen Anders Högberg förde en intressant och lärorik diskussion kring civilisationens vagga och ursprunget för den moderna människan, samt de erfarenheter som är gjorda vid utgrävningar i Sydafrika. Följande personer blev invalda i styrelsen, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund, Lars Andersson – Bergagymnasiet i Eslöv, Francesca Eklund - Musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – sydsvensk arkeologi i Kristianstad och Malmö, Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Malmö friskola.

Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Förutom Skåne kom provet att genomföras även på andra orter i Sverige och vi fick en större spridning. Ett tjugotal skolor från Trelleborg i söder till Gävle i deltog i 2010 års prov.

Årets Eslövsdag lockade 90 historielärare. Dagen inledes med välkomsttal av Skånekretsens ordförande Lars Andersson och kommunstyrelsens ordförande i Eslöv Cecilia Lind. Professor Hans Albin Larsson stod för den första programpunkten och gav en föreläsning om den svenska skolan. Resten av dagen ägnades åt kursplaneförslaget med dess begrepp, till exempel historiebruk. Kursplaneförfattare Per Eliasson förklarade sina tankar kring de nya kursplanerna. Docent Ulf Zander föreläste om begreppet historiebruk. Forskare och grundskolelärare Fredrik Alvén diskuterade om det är möjligt att bedöma elevers historiska tänkande. Som sista programpunkt gästades vi av kursplaneförfattare Joel Rudnert och grundskolelärare Martina Gustavsson. Temat var de yngsta barnens tankar kring historia och tid.

I oktober månad förläste undertecknad, David Rosenlund och Bo Persson vid ett historiedidaktiskt möte i Osby, där temat var bedömningsfrågor. Ett 30 tal åhörare lyssnade och ledamoten Bo Persson var värd och moderater för utbildningsdagen.

Under våren startade Skånekretsen upp två hemsidor. En för Skånekretsen (www.hlfskane.se )

och en för det gemensamma historieprovet ( www.historieprov.se).

Vid ett styrelsemöte, under senhösten, beslöt vi även att starta upp en sida på facebook – historielärare på fb. Sidan på facebook är tänkt för tips om olika aktiviteter men framförallt för historielärare att kommentera, debattera eller ge förslag. Sidan är givetvis öppen även för de som ännu inte är medlemmar.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2009

 

 

Vårens årsmöte genomfördes på Katedralskolan i Lund, där Bengt Nilson och Håkan Danielsson informerade om spetsutbildningen i Historia. Skåne framstår som den region i vilken det händer mycket kring historieämnet. Forskarutbildningen för lärare på historiska institutionen gör historiska institutionen till den mest forskningstyngda institutionen i Lund. Spetsutbildningen i historia på gymnasiet Katedralskolan i Lund kompletterar bilden av historieämnets dynamiska roll i Skåne.

                                                                 

Under våren disputerade vår kassör Anders Högberg vid Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia i Lund. Titeln för avhandlingen är:  Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and Persistence.

 

Året 2009 blev året då Skånekretsen aktivt satsade på bedömningsfrågor.  Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Under hösten har vi diskuterat provkonstruktion på Spyken i Lund och vi har även försökt sprida provet. Per Eliasson och undertecknad besökte Norra Real, på självaste Mårtens afton, för att sprida tanken om gemensamt prov. Flera skolor i

Stockholmstrakten är intresserade och kommer att delta i provet maj 2010. Det finns likheter mellan skolsituationen i Stockholmsregionen och Skåne där ett stort smörgåsbord av olika skolvarianter ger risker för haltande likvärdighet i betygsbedömning. Förutom Skåne och Stockholmsområdet kommer provet att genomföras även på andra orter.

 

Den nyinvalde i Skånekreten Fredrik Alvén konstruerade ett gemensamt prov för grundskolan i historia. Under hösten 2009 skrev elever från åtta olika grundskolor i Skåne där både landsbygds och storstadskolor deltog. Provet är i skrivande stund under utvärdering.

 

I oktober månad förläste fyra medlemmar ur styrelsen vid ett historiedidaktiskt möte Osby, där temat var bedömningsfrågor. Ett 20 tal åhörare lyssnade och ledamoten Bo Persson var värd för utbildningsdagen.

 

Styrelserepresentanten Francesca Eklund arrangerade ett möte på Lindeborgsskolan där skaparna till den nya kursplaneförslaget i historia presenterade, diskuterade och tog emot synpunkter kring utkastet. Gäster och kursplaneförfattare vid mötet var valberedaren i Skånekretsen Joel Rudnert, styrelsemedlemmen Per Eliasson och Maria Weståker från Skolverket. Skånekretsen samarbetspartner vid mötet var ”RMS -resurscentrum för mångfaldens skola”

 

Verksamhetsberättelse för År 2008

 

Skånekretsen genomförde under år 2008 två större arrangemang, ”rysslandsdagen” och ”eslövsdagen”. Det första arrangemanget satte Ryssland i fokus, och denna föreläsningsdag hölls i mars, i anslutning till presidentvalet i Ryssland. Platsen för rysslandsdagen var i det vackra medborgarhuset i Eslöv. Dagen inleddes med föredrag av Bo Pellnäs, militärpolitisk debattör, och Elisabeth Hedborg, frilansskribent. Efter en passande rysk lunch föreläste statsvetarprofessor Bosse Petersson och Johan Dietsch, fil dr i historia. Dagen hade inte varit möjlig att genomföra utan ekonomiskt bidrag från Eslövs kommun och hjälp från ”Herbert Felixinstitutet”.

 

”Eslövsdagen”, som nu kan kallas ett traditionellt arrangemang, hölls i augusti. Vi gästades som vanligt av ordföranden i Historielärarnas förening, Hans-Albin Larsson, som samtalade om historieämnets vinster i skolan. Dagen gick under temat ”vinst och förlust” och resten av dagen diskuterades Roskildefreden 1658 och ”Finska kriget” 1808-1809. Vi kom under denna dag att diskutera följderna av fredens inträde, men också hur konflikterna har behandlats och hur de uppfattas idag. Vem var krigens förlorare och vem var vinnarna? Var, till exempel, förlusten av Finland det bästa som kunde hända för Sverige och Finland? Föreläsare var doktoranderna Anders Dybelius och Ainur Elmgren, docent Fredrik Nilsson och Harald Gustavsson professor i Lund

 

Vårt arbete med finska kriget fortsatte med att tre representanter från Skåne, med hjälp av bidrag från kulturfonden Sverige-Finland och Hanaholmens kulturcenter, skickades till Helsingfors för att delta i en konferens om 1808-1809 års krig.  

 

Förutom arrangemangen ägnades stor tid åt vårt gemensamma prov i maj månad.  Tidigt under hösten träffades vi på Vipeholmsskolan i Lund för att dra upp riktlinjer inför provet 2009. Vi hyser förhoppningar om att fler skolor vill prova på vårt prov 2009 som ska genomföras den 4 maj.

 

Verksamhetsberättelse för år 2007

 

Under årsmötet som hölls i april 2007 gästades vi av Vagn Oluf Nielsen, tidigare lärare vid Danmarks Pedagogiska Universitet och mångårig lärarutbildare i historia. Nielsen berättade om den danska kanondebatten och dess konsekvenser. Därefter hade vi en diskussion om vad en liknande förändring skulle ha för betydelse för den svenska grundskolan.
  
För femte året i rad arrangerade Historielärarnas Förening, Skånekretsen, en historiedidaktisk dag. Under dessa ”eslövsdagar” i samband med skolstarten i augusti har vi tidigare försökt besvara aktuella ämnesdidaktiska frågor. Så också i år. Tyngdpunkten vid årets didaktikdag kom att ligga på historieämnets framtid i grundskolan och gymnasiet samt på begreppen bedömning, progression och kanon. Årets föreläsare var Per Eliasson, Klas-Göran Karlsson, Hans-Albin Larsson, Carina Rönnqvist och Ulf Zander.
  
  I maj 2007 genomförde vi vårt gemensamma prov i gymnasiekursen Historia A. Fem gymnasieskolor var representerade och ca 700 elever skrev provet. Deltagande gymnasieskolor var Polhemskolan, Vipan och Katedralskolan i Lund, Bergagymnasiet i Eslöv, Selma Lagerlöfgymnasiet i Landskrona och Ekbackeskolan i Osby. Vid ett uppföljande möte på Vipan beslöts att provet i fortsättningen inte längre skall kallas ”skåneprovet” utan istället döpas om till ”historielärarnas prov”.

 

Verksamhetsberättelse för år 2006

 

Vid vårens årsmöte samtalade Jonas Ljungberg (studierektor, docent vid ekonomisk-historiska institutionen) kring globaliseringen. Frågeställningen var ”Har dagens globalisering gått längre än år 1914?”

 

I maj genomförde vi vårt sk skåneprov där ett antal gymnasieskolor deltog. Vi utsåg även en Skånsk mästare i historia. En namnkunnig jury bestående av Klas Göran Karlsson, Hans Albin Larsson och Mats Greif kom fram till att Victoria Hyddmark på Polhemskolan förtjänade titeln skånsk mästare i historia. Victoria belönades med 2500 kronor av Skånekretsen och hon fick även, jämte fyra andra elever, årsprenumeration av tidskriften ”Populär historia”.

 

Höstterminen inleddes med en didaktikdag i Eslöv där ett 90-tal deltagare engagerades av följande föreläsare: Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander, Hans-Albin Larsson, Per Eliasson, Eva Queckfeldt och Kristina Kakoulidou. Årets tema var den nya 50-poängskursen. Dagen fick positiv respons och skånekretsen satsar på en ny omgång hösten 2007.

 

Vår aktive styrelsemedlem Anders Högberg anordnade tre föreläsningtillfällen under hösten på temat ” Eu och kulturarv ”. Föreläsarna Jonas Frykman, etnolog Lunds universitet, Håkan Arvidsson historiker Roskilde universitet samt Thomas Hylland Eriksen, socialantropolog Oslo universitet, diskuterade bl a om Europa har något kulturarv och vad det i så fall skulle bestå i.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2005

 

Vårens årsmöte hölls i Katedralskolan i Lund där vi gästades av ordföranden i HLF nämligen Hans Albin Larsson. Hans Albin berättade om arbetet med kursplanerna på skolverket och vi fick även en del "inside information" kring deras diskussioner.

Arbetet med vårt gemensamma prov resulterade i det andra "skåneprovet" - ett prov för de som har läst historia A. Elever (totalt ca 400) från Hässleholm, Lund, Eslöv och Osby skrev provet.

 

Höstterminen inleddes med en didaktikdag i Eslöv där 53 deltagare njöt av att få vara historielärare och lyssna på föreläsningar. Följande föreläsare deltog i historiedagen: Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander, Hans-Albin Larsson, Per Eliasson, Magnus Adler Hermansson, Fredrik Clausson och Stefan Lindhe. Årets tema var den nya 50-poängskursen.

Under hösten hade vi Polhemskolan i Lund som bas för flera möten där vi dels diskuterade vårens averkade skåneprov dels hur ett nytt gemensamt prov för A-kursen prov bör se ut. Mötena resulterade i ett tredje gemensamt prov som skall gå av stapeln i maj månad.

 

 

Bilder på några

av våra föreläsare:

 

 

Historieprofessorn och tidigare generaldirektör för Skolverket, Per Thullberg

 

 

 

Historieprofessor och ordförande för Historielärarnas förening, Hans Albin Larsson

 

 

 

Professor Per Eliasson.

 

 

 

Professsor Ulf Zander  

       

 

 

Docent Anders Högberg

 

 

 

Professor Klas-Göran Karlsson

 

 

 

Professor Christina Florins

 

 

 

Historielärarna och provkonstruktörerna Fredrik Alvén och David Rosenlund

  

 

 

 

 

 

Historielärarnas förening, Skånekretsen