ÅRSMÖTE 8 APRIL

 

 

 

VM i Kulturens vagga!

 

På debatt- och ledarsidor i svenska medier målas bilden av historieämnets roll i allt brokigare färger. Många röster i debatten uttrycker idag oro över vart Sverige är på väg när kulturens vagga, Antiken, inte nämns i grundskolans kursplaneförslag.

 

Anders Högberg kommer utifrån en diskussion kring civilisationens vagga diskutera kring de erfarenheter som är gjorda vid utgrävningar i Sydafrika Enligt nya undersökningar finner man ursprunget för den moderna människan, Homo Sapiens Sapiens, i södra delen av Afrika. Värdnationen för fotbolls-VM Sydafrika ser ut som vinnare vad gäller en av de äldsta civilisationerna.

 

 

 

 

Kom till en intressant och lärorik föreläsning kring temat!

 

Plats: Orkanen, lärarutbildningen i Malmö

                      sal E477

 

 

18:00 Årsmöte i Historielärarnas förening, Skånekretsen

 

18:30 Anders Högberg berättar om sin forskning i Sydafrika.

Anders Högberg är, förutom kassör i Skånekretsen, en aktiv arkeolog som disputerade 2009 och har varit redaktör till flera böcker.

 

 

 

 

 

 

 Dagordning för årsmötet:

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare

6. Godkännande av kallelse

7. Verksamhetsberättelsen presenteras.

8. Presentation av kassarapporten och budget.

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

12. Val av kommande styrelse

-Val av ordförande för ett år
-Val av ledamöter för två år..

14. Val av revisorer för ett år. 

15. Val av valberedning för två år.

17. Förslag till aktiviteter för det kommande året.

18. Övriga frågor.

19. Ordförande avslutar årsmötet 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelsen för år 2009:

 

Vårens årsmöte genomfördes på Katedralskolan i Lund, där Bengt Nilson och Håkan Danielsson informerade om spetsutbildningen i Historia. Skåne framstår som den region i vilken det händer mycket kring historieämnet. Forskarutbildningen för lärare på historiska institutionen gör historiska institutionen till den mest forskningstyngda institutionen i Lund. Spetsutbildningen i historia på gymnasiet Katedralskolan i Lund kompletterar bilden av historieämnets dynamiska roll i Skåne.

                                                                 

Under våren disputerade vår kassör Anders Högbergvid Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia i Lund. Titelnför avhandlingen är:  Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and Persistence.

 

Året 2009 blev året då Skånekretsen aktivt satsade på bedömningsfrågor.  Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Under hösten har vi diskuterat provkonstruktion på Spyken i Lund och vi har även försökt sprida provet. Per Eliasson och undertecknad besökte Norra Real, på självaste Mårtens afton, för att sprida tanken om gemensamt prov. Flera skolor i

Stockholmstrakten är intresserade och kommer att delta i provet maj 2010. Det finns likheter mellan skolsituationen i Stockholmsregionen och Skåne där ett stort smörgåsbord av olika skolvarianter ger risker för haltande likvärdighet i betygsbedömning. Förutom Skåne och Stockholmsområdet kommer provet att genomföras även på andra orter.

 

Den nyinvalde i Skånekreten Fredrik Alvén konstruerade ett gemensamt prov för grundskolan i historia. Under hösten 2009 skrev elever från åtta olika grundskolor i Skåne där både landsbygds och storstadskolor deltog. Provet är i skrivande stund under utvärdering.

 

I oktober månad förläste fyra medlemmar ur styrelsen vid ett historiedidaktiskt möte Osby, där temat var bedömningsfrågor. Ett 20 tal åhörare lyssnade och ledamoten Bo Persson var värd för utbildningsdagen.

 

Styrelserepresentanten Francesca Eklund arrangerade ett möte på Lindeborgsskolan där skaparna till den nya kursplaneförslaget i historia presenterade, diskuterade och tog emot synpunkter kring utkastet. Gäster och kursplaneförfattare vid mötet var valberedaren i Skånekretsen Joel Rudnert, styrelsemedlemmen Per Eliasson och Maria Weståker från Skolverket. Skånekretsen samarbetspartner vid mötet var ”RMS -resurscentrum för mångfaldens skola”

 

Vårens årsmöte genomfördes på Malmö högskola. Arkeologen och styrelsemedlemmen Anders Högberg förde en intressant och lärorik diskussion kring civilisationens vagga och ursprunget för den moderna människan, samt de erfarenheter som är gjorda vid utgrävningar i Sydafrika. Följande personer blev invalda i styrelsen, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund, Lars Andersson – Bergagymnasiet i Eslöv, Francesca Eklund - Musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – sydsvensk arkeologi i Kristianstad och Malmö, Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Malmö friskola.

Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Förutom Skåne kom provet att genomföras även på andra orter i Sverige och vi fick en större spridning. Ett tjugotal skolor från Trelleborg i söder till Gävle i deltog i 2010 års prov.

Årets Eslövsdag lockade 90 historielärare. Dagen inledes med välkomsttal av Skånekretsens ordförande Lars Andersson och kommunstyrelsens ordförande i Eslöv Cecilia Lind. Professor Hans Albin Larsson stod för den första programpunkten och gav en föreläsning om den svenska skolan. Resten av dagen ägnades åt kursplaneförslaget med dess begrepp, till exempel historiebruk. Kursplaneförfattare Per Eliasson förklarade sina tankar kring de nya kursplanerna. Docent Ulf Zander föreläste om begreppet historiebruk. Forskare och grundskolelärare Fredrik Alvén diskuterade om det är möjligt att bedöma elevers historiska tänkande. Som sista programpunkt gästades vi av kursplaneförfattare Joel Rudnert och grundskolelärare Martina Gustavsson. Temat var de yngsta barnens tankar kring historia och tid.

I oktober månad förläste undertecknad, David Rosenlund och Bo Persson vid ett historiedidaktiskt möte i Osby, där temat var bedömningsfrågor. Ett 30 tal åhörare lyssnade och ledamoten Bo Persson var värd och moderater för utbildningsdagen.

Under våren startade Skånekretsen upp två hemsidor. En för Skånekretsen (www.hlfskane.se )

och en för det gemensamma historieprovet ( www.historieprov.se).

Vid ett styrelsemöte, under senhösten, beslöt vi även att starta upp en sida på facebook – historielärare på fb. Sidan på facebook är tänkt för tips om olika aktiviteter men framförallt för historielärare att kommentera, debattera eller ge förslag. Sidan är givetvis öppen även för de som ännu inte är medlemmar.

 

 

ultrices posuere cubilia Curae;
Nulla nunc. Donec vel augue

Historielärarnas förening, Skånekretsen