Efter den arabiska våren - historiens återkomst?

 

Skånekretsen och Den Globala Skolan gästas av:

 

Jan Hjärpe

 

Den arabiska våren inledes med att en 26-årig tunisier brände sig själv till döds. Men hur slutar den? Är det en sekulär revolution som sveper över arabvärlden eller går länder så som Egypten mot religiöst tvång likt Iran?

Går det att se några långa bestående linjer i historien för denna del av världen för att kunna förutspå framtiden?

Om bland annat dessa frågor diskuterar Jan Hjärpe, professor emeritus, onsdagen den 18 april klockan 16:00 på Malmö högskola, Orkanen

 

 

Kom till en intressant och lärorik föreläsning kring temat! 

Alla är välkomna!

Styrelsen i Skånekretsen

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Årsmöte

Dagordning

 

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare

6. Godkännande av kallelse

7. Verksamhetsberättelsen presenteras.

8. Presentation av kassarapporten och budget.

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

12. Val av kommande styrelse

-Val av ordförande för ett år
-Val av ledamöter för två år

14. Val av revisorer för ett år. 

15. Val av valberedning för två år.

17. Förslag till aktiviteter för det kommande året.

18. Övriga frågor.

19. Ordförande avslutar årsmötet 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2011

 

Vårens årsmöte genomfördes på Malmö högskola. Arkeologen och styrelsemedlemmen Anders Högberg förde en intressant och lärorik diskussion kring civilisationens vagga och ursprunget för den moderna människan, samt de erfarenheter som är gjorda vid utgrävningar i Sydafrika. Följande personer blev invalda i styrelsen, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund, Lars Andersson – Bergagymnasiet i Eslöv, Francesca Eklund - Musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – sydsvensk arkeologi i Kristianstad och Malmö, Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Malmö friskola.

 

Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Förutom Skåne kom provet att genomföras även på andra orter i Sverige och vi fick en större spridning. Ett tjugotal skolor från Trelleborg i söder till Gävle i deltog i 2010 års prov.

 

Årets Eslövsdag lockade 90 historielärare. Dagen inledes med välkomsttal av Skånekretsens ordförande Lars Andersson och kommunstyrelsens ordförande i Eslöv Cecilia Lind. Professor Hans Albin Larsson stod för den första programpunkten och gav en föreläsning om den svenska skolan. Resten av dagen ägnades åt kursplaneförslaget med dess begrepp, till exempel historiebruk. Kursplaneförfattare Per Eliasson förklarade sina tankar kring de nya kursplanerna. Docent Ulf Zander föreläste om begreppet historiebruk. Forskare och grundskolelärare Fredrik Alvén diskuterade om det är möjligt att bedöma elevers historiska tänkande. Som sista programpunkt gästades vi av kursplaneförfattare Joel Rudnert och grundskolelärare Martina Gustavsson. Temat var de yngsta barnens tankar kring historia och tid.

I oktober månad förläste undertecknad, David Rosenlund och Bo Persson vid ett historiedidaktiskt möte i Osby, där temat var bedömningsfrågor. Ett 30 tal åhörare lyssnade och ledamoten Bo Persson var värd och moderater för utbildningsdagen.

Under våren startade Skånekretsen upp två hemsidor. En för Skånekretsen (www.hlfskane.se )

och en för det gemensamma historieprovet ( www.historieprov.se).

Vid ett styrelsemöte, under senhösten, beslöt vi även att starta upp en sida på facebook – historielärare på fb. Sidan på facebook är tänkt för tips om olika aktiviteter men framförallt för historielärare att kommentera, debattera eller ge förslag. Sidan är givetvis öppen även för de som ännu inte är medlemmar.

 

 

Årsmötet 2012 

Ett trettiotal  åhörare kom till årsmötet och lyssnade på en uppskattad föreläsning.

 

 

  

 

 

 

 

 

Historielärarnas förening, Skånekretsen