Historielärarnas förening, Skånekretsen

Historielärarnas förening

Skånekretsen

Styrelsen

Fredrik Alvén (sekreterare)

Arbetsplats: Gunnesboskolan, Lund

E-mail: fral32@utb.lund.se

Lars Andersson Hult (ordförande)

Arbetsplats: Bergagymnasiet, Eslöv

E-mail: lars.andersson@eslov.se

Francesca Eklund

Arbetsplats: Tygelsjöskolan, Malmö

E-mail:

Per Eliasson

Arbetsplats: Malmö högskola

E-mail: per.eliasson@mah.se

Anders Högberg (kassör)

Arbetsplats: Sydsvensk Arkeologi AB

E-mail: anders.högberg@sydsvenskarkeologi.se

Bo Persson

Arbetsplats: Ekbackeskolan, Osby

E-mail: bo.persson@mah.se 

Marianne Sjöland

Arbetsplats: Carl Adolph Agardhgymnasiet, Lund

E-mail: marianne.sjoland@folkuniversitetet.se

Susanna Sjöstrand

Arbetsplats: Tygelsjöskolan, Malmö

E-mail: sanna2301@yahoo.se

Revisor:

Birgitta Bennet

Arbetsplats: Polhemskolan, Lund

Axel Hultman (vice)

Arbetsplats: Helsingborg stad

Valberedning:

Ingmarie Danielsson Malmros

Arbetsplats: Kullagymnasiet, Höganäs

Joel Rudnert

Arbetsplats: Slottstadens skola, Malmö

Bertil Rosenberg

Arbetsplats: Kristianstad högskola

Stadgar

STADGAR FÖR SKÅNEKRETSEN AV HISTORIELÄRARNAS FÖRENING

§ 1 Föreningen syfte är att stärka samhörigheten mellan historielärarna. Föreningen vill vidare bereda historielärarna möjligheter till metodisk och ämnesmässig utveckling av sin undervisning.

Dessa strävanden främjas genom varierande verksamhetsformer – informella sammankomster, föredrag och diskussioner med vetenskaplig och pedagogisk inriktning samt studiebesök exkursioner och kurser.

Föreningen syftar också till att slå vakt om att stärka historieintresset i skola och samhälle. Detta sker genom olika former av kontakter med samhällsorgan och genom samarbete med andra historiska föreningar.

§ 2 Kretsföreningen vänder sig till historielärare i alla skolformer. Medlemskap vinnes automatiskt genom medlemskap i Historielärarnas förening (HLF). Andra intresserade kan få inbjudan till kretsens aktiviteter genom att till kretsen postgiro betala in ett belopp som fastställs av styrelsen.

§ 3 Årsmöte hålles normalt under februari-mars. Kallelsen sändes ut senast två veckor före årsmötet.

§ 4 Beslut om ändring av kretsavgift fattas av årsmötet.

§ 5 Årsmötet utser ordförande. Vidare väljer årsmötet sex ledamöter i styrelsen samt revisorer och valberedning. Styrelsen väljs för en tvåårsperiod så att hälften (tre) av ledamöterna utses det ena året och hälften påföljande år. Revisorernas antal är två med en suppleant. Valberedningen består av två personer och en suppleant.

§ 6 Styrelsen avger en berättelse om föreningens verksamhet sedan föregående årsmöte. Revisorerna förelägger årsmötet sin revisionsberättelse.

§ 7 Dessa stadgar kan ändras på årsmötet sedan ändringsförslaget, åtföljt av styrelsens yttrande, utsänts till föreningens medlemmar.

Årsmöte

Vid årsmötet 2014 valdes bredvidnämnda namn.