.

90 historielärare kom till Eslöv 2010!

Eslövsdagen 2010 lockade 90 historielärare från Uppsala till Trelleborg. Dagen inledes med välkomsttal av Skånekretsens ordförande Lars Andersson och kommunstyrelsens ordförande i Eslöv Cecilia Lind.

Professor Hans Albin Larsson stod för den första programpunkten och gav en uppskattad föreläsning om den svenska skolan. Resten av dagen ägnades åt kursplaneförslaget med dess begrepp, till exempel historiebruk.

Kursplaneförfattare Per Eliasson förklarade sina tankar kring de nya kursplanerna.

Docent Ulf Zander föreläste om begreppet historiebruk under Nietzsches överseende.

Forskare och grundskolelärare Fredrik Alvén diskuterade om det är möjligt att bedöma elevers historiska tänkande.

Som sista programpunkt gästades vi av kursplaneförfattare Joel Rudnert och grundskolelärare Martina Gustavsson. Temat var de yngsta barnens tankar kring historia och tid.

Historielärarnas förening, Skånekretsen

Eslövsdagar

Eslövsdag 2010

Bakgrundstext till historiedagen 2010

Nulla nunc. Donec vel augue

Under våren 2010 presenterades ett nytt förslag till kursplan i historia  för grundskolan och det utbröt häftiga diskussioner. Följ kursplanediskussionen på vår hemsida. Kritik framfördes av tunga namn, och debatten gällde antikens frånvaro i texten. Vad som är utgångspunkt för kursplanerna nämligen begreppet historiemedvetande debatterades däremot inte. Förslaget för både grundskolan och gymnasiet lyfter fram historiemedvetande som något grundläggande och utvecklingsbart, och detta formuleras med viktiga ingredienser i form av kunskap om det förflutna, källförståelse samt historiebruk.

Källförståelse och källkritik är tämligen väl inarbetade begrepp men hur undervisar man i historiebruk? Vad innebär de nya kursplanerna konkret rakt ut i klassrummet? Detta är exempel på frågor som kommer att ventileras i Eslöv. Överdirektören för skolinspektionen, Hans-Albin Larsson, är inbjuden för att samtala om

framtiden och nyheter för historieämnet och skolan.

För den historielärare som vill ligga steget före när det gäller de snabba förändringar som väntar, finns inget bättre sätt än att delta i Skånekretsens årliga fortbildningsdag i Eslöv

Följande föreläsare kom:

Fredrik Alvén, grundskollärare i historia i Lund, forskare Historiska institutionen, Lunds universitet.

Per Eliasson, FD i historia, universitetslektor, Malmö högskola. lärarutbildare.Kursplaneförfattare i historia (grundskolan och gymnasiet)

Martina Gustafsson, grundskollärare i Malmö

Hans-Albin Larsson, professor i historia, Högskolan i Kristianstad. Ordförande i Historielärarnas förening.

Joel Rudnert, grundskollärare i Malmö, kursplaneförfattare i historia (grundskolan)

Ulf Zander, Docent i historia, universitetslektor, Malmö högskola, lärarutbildare

Eslövsdag 2008

Bakgrundstext till historiedagen 2008

För femte året i rad arrangerar Historielärarnas förening, Skånekretsen en historiedidaktisk dag i Eslöv.

Årets tema är Roskildefreden 1658 och ”Finska kriget” 1808-1809. Vi kommer under dagen att diskutera följderna när det blev fred, men också hur konflikterna har behandlats och hur de uppfattas idag. Vem var krigens förlorare och vem var vinnarna? Var, till exempel, förlusten av Finland det bästa som kunde hända för Sverige och Finland?

Ett ämne som har vunnit mycket mark är historieämnet. Den nyutnämnde överdirektören för skolinspektionen Hans-Albin Larsson är inbjuden för att samtala om framtiden för historieämnet och skolan. För den historielärare som vill ligga steget före när det gäller de snabba förändringar som väntar, finns inget bättre sätt än att delta i Skånekretsens årliga fortbildningsdag i Eslöv

Föreläsare var under dagen:

Anders Dybelius, doktorand vid Högskolan i Jönköping

Ainur Elmgren, doktorand vid Historiska institutionen i Lund

Harald Gustavsson, professor, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Hans-Albin Larsson, professor i historia, Högskolan i Kristianstad. Ordförande i Historielärarnas Förening. Nyutnämnd överdirektör för Statens skolinspektion.

Fredrik Nilsson, docent i etnologi vid Malmö högskola

Eslövsdag 2007

Under detta år arrangerade Skånekretsen två historiedagar. En Rysslandsdag och en dag om betyg, bedömning progression och kanon.

Bakgrundstext till Rysslandsdagen 2007

Vart går Ryssland?

På debatt- och ledarsidor i svenska medier målas bilden av Ryssland i allt mörkare färger. Inför presidentvalet den 2 mars är intresset mycket starkt. Många röster i debatten uttrycker idag oro över vart Ryssland är på väg.

Frågan har rests om ett ekonomiskt starkt Ryssland med ett alltmer auktoritärt styre kan utvecklas till ett politiskt och militärt hot mot Sverige. Är en sådan hotbild rimlig eller handlar det om en alltför lättväckt historisk rysskräck? Det ryska presidentvalet kommenteras och konsekvenserna för Sveriges del

diskuteras.

En intressant fråga som direkt handlar om bruket av historia gäller den revidering av historieböckerna som presenterats för de ryska historielärarna. Ett beslut i duman har slagit fast att endast de anbefallda läroböckerna får användas. Vad innehåller de nya historieböckerna och hur kommer de att påverka

historieundervisningen i landet i öster?

Föreläsare var under dagen:

Johan Dietsch: Fil dr i historia och forskarassistent i Öst- och Centraleuropakunskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Bo Pellnäs, överste av första graden och militärpolitisk debattör

Elisabeth Hedborg, frilansskribent och tidigare utrikeskorrespondent för SVT i Moskva

Bo Pettersson, professor, Lunds universitet

Betyg, bedömning progression och kanon

Bakgrundstext till historiedagen 2007:

Följ med i historien!

För femte året i rad arrangerar Historielärarnas förening, Skånekretsen en historiedidaktisk dag. Under dessa ”eslövsdagar” har vi tidigare försökt besvara aktuella ämnesdidaktiska frågor. Så också i år. Historia har sedan några år blivit ett ämne i den politiska hetluften. För den historielärare som vill ligga steget före när det gäller de snabba förändringar som väntar så finns inget bättre sätt än att delta i Skånekretsens årliga fortbildningsdag i Eslöv.

Tyngdpunkten vid årets didaktikdag kommer att ligga på historieämnets framtid på grundskolan och gymnasiet samt begreppen bedömning, progression och kanon.

Några frågor som kommer att behandlas är:

Vilka planer finns för fortbildning för historielärare? Vilka kurser ordnas? Blir det möjligt att forska? Vad kommer att ske med SO-ämnet i grundskolan? Kommer historia att bli ett eget ämne? Vad händer med ämnet i det nya gymnasiet? Får det samma status som de tidigare kärnämnena på de teoretiska, yrkesförberedande och lärlingsprogrammen? Vad är det som skall tas upp i grundskolan, gymnasiet och universitetet, och vad kännetecknar de olika nivåerna? Vad är progression i historisk kunskap överhuvudtaget? Är det ett uttryck för historieundervisningens progression att, enligt SCB, 15 % av eleverna på Historia A 1998 hade betyget MVG och att 2005 antalet elever med MVG hade ökat till 28%?

I grannlandet Danmark pågår en debatt om en historiekanon. Men förslaget innebär så mycket mer. Vad innehåller förslaget och vilka reaktioner har det mött? Hur ska vi se på den nya svenska utredning om grundskolans mål och bedömning som lades fram i maj? Vad kan den innebära för historieämnet?

Följande föreläsare föreläste:

Per Eliasson, FD i historia, universitetslektor, Malmö högskola. Lärarutbildare.

Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Historiska institutionen, Lunds universitet. Ordförande i nationella forskarskolan i historia.

Hans-Albin Larsson,  professor i historia, Högskolan i Kristianstad. Ordförande i Historielärarnas Förening.

Carina Rönnqvist, FD i historia, universitetslektor, Umeå universitet. Lärarutbildare, läroboksförfattare.

Ulf Zander,  FD i historia, universitetslektor, Högskolan i Jönköping. Lärarutbildare.

Eslövsdag 2006

Bakgrundstext till historiedagen 2006

50 poäng i Eslöv

Under flera år har historieämnet i skolan skurits ned till förmån för andra ämnen – nu ser vi ett trendbrott. Nästa år kommer den nya 50-poängskursen i historia, som alla elever på gymnasiet skall läsa. En framgång för

historielärarna! Emellertid hopar sig frågorna, bland annat om kursens nnehåll. Vad är det som skall tas upp under dessa få timmar? Hinner vi med Schweiz och Portugals historia, och i så fall, ska vi stryka kyrkohistorien, schmalkaldiska förbundet och österrikiska tronföljdskriget? Allvarligt talat: det går rimligen inte att addera ”all historia” i en översiktlig kronologisk kurs. Begränsningen i omfattning och sammansättningen av de nya grupper som ska läsa historia innebär att urvalsfrågorna ställs på ett ännu mer tillspetsat sätt än tidigare.

Den röda tråden i Eslöv blir 50-poängskursen och vi inleder dagen med att kursplaneförfattaren till kursen Hans Albin Larsson startar upp. Därefter läggs en teoretisk grund till historiedidaktiken med Klas-Göran Karlsson.

Ulf Zander och Eva Queckfeldt samtalar kring den historia som förmedlas eller yttrar sig i film, monument eller litteraturen. Per Eliasson lägger ett perspektiv som lärarutbildare och Kristina Kakoulidou lägger

ämneslärarperspektiv på 50 poängskursen.

Denna historiedag blir den fjärde i rad som arrangeras av Historielärarnas

förening, Skånekretsen. Vi kommer även att tillsammans med tidskriften "Populär historia" att belöna de elever som presterade bästa resultat på det gemensamma provet som flera gymnasieskolor deltog i under vårterminen.

Följande föreläsare kom år 2006

Per Eliasson, universitetslektor och lärarutbildare vid Malmö högskola, Miljöhistoriker

Kristina Kakoulidou, gymnasielärare i svenska och historia. Universitetsadjunkt och lärarutbildare i historia vid Högskolan i Kalmar.

Klas-Göran Karlsson, professor, historiska institutionen, Lunds universitet. Ordförande i nationella forskarskolan i historia.

Hans-Albin Larsson,  professor i historia, Högskolan i Kristianstad. Ordförande i Historielärarnas Förening.

Eva Queckfeldt, FD i historia, universitetslektor i Lund, studierektor

Ulf Zander,  FD i historia, universitetslektor, Högskolan i Jönköping.

Eslövsdag 2005

För tredje året i rad arrangerar Historielärarnas förening, Skånekretsen en historiedidaktisk dag. Didaktikdagarna har hittills behandlat historieämnets roll i skolan och populärkulturens betydelse för förmedlingen. Även historieförmedlingens begrepp som historiekultur, historiebruk och historiemedvetande har behandlats. Bland frågeställningarna har funnits de klassiska didaktiska frågorna Varför?, Vad? och Hur? men även frågor som Vad är bra och dålig historia? Varför har historieämnet haft minskade resurser? Årets didaktikdag kommer även ta upp dessa frågeställningar men tyngdpunkten kommer att ligga på den nya 50 poängskursen som alla elever skall läsa. 

Medverkande 2005

Fredrik ClaussonGymnasielärare i Lund

Per Eliasson, universitetslektor och lärarutbildare vid Malmö högskola. Miljöhistoriker, som författat bl.a. doktorsavhandlingen Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875 (2002).

Magnus Hermansson Adler Historie- och SO-lärare, univ lektor i ämnesdidaktik. Arbetar med lärarutbildning, Göteborgs universitet. Har just utgivit Historieundervisningens grundstenar, en grundbok i historiedidaktik

Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds Universitet. Leder forskningsprojektet Förintelsen och den europeiska historiekulturen. Senaste: bok Terror och tystnad. Sovjetunionens krig mot den egna befolkningen, 2003.

Hans Albin Larsson, professor i historia och forskningsledare vid Högskolan, Kristianstad. Senaste bok: Skola eller kommunal ungdomsomsorg? Om att försöka skapa en jämlik och demokratisk skola (2002). Skriver f n kursplan för 50-poängskursen i kärnämnet historia

Ordförande i historielärarnas förening.

Stefan Lindhe Gymnasielärare i Malmö, ordförande i kursplanegruppen i Malmö

Bo Persson Gymnasielärare i Osby, lärarutbildare Malmö högskola

Ulf Zander, FD i historia och lärare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Har bl.a. skrivit doktorsavhandlingen Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (2001).

Eslövsdag 2004

Bakgrundstext till historiedagen 2004

I flera års tid har skolämnet historia varit styvmoderligt behandlat och en del har spekulerat i att ämnet rentav skulle förpassas till skolhistoriens soptipp. Nu ser det emellertid ut att ljusna för historieämnet, åtminstone på gymnasiet. En bibehållen kurs för de studieförberedande programmen och 50 poäng för de praktiska programmen får ses som en framgång. Om ämnet fört en tynande tillvaro inom skolans väggar har historieintresset utanför ökat desto mer och framträder idag i olika former, exempelvis i dataspel, rollspel, historiska romaner och filmer. Den förmedlande historieläraren är således idag en aktör på en konkurrensutsatt marknad. Historiedidaktik handlar om historieförmedlingens roll.

Under flera år har Historielärarnas Förening, tillsammans med Uppsala universitet, arrangerat fortbildning om historieämnets roll i skolan och populärkulturens betydelse för förmedlingen. Även historieförmedlingens begrepp som historiekultur, historiebruk och historiemedvetande har behandlats. Bland frågeställningarna har funnits de klassiska didaktiska frågorna Varför?, Vad? och Hur? men även frågor som Vad är bra och dålig historia? Varför har historieämnet haft minskade resurser?

Nu har turen kommit till Skåne. I år kommer gymnasieskolan i Eslöv tillsammans med Historielärarnas förening, Skånekretsen, att arrangera en studiedag kring dessa frågor.

Medverkande 2004

Lars Andersson, historielärare på Bergagymnasiet, Eslöv.

Ordförande i Historielärarnas förening, Skånekretsen.

Per Eliasson, universitetslektor och lärarutbildare vid Malmö högskola. Miljöhistoriker, som författat bl.a. doktorsavhandlingen Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875 (2002).

Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds Universitet. Leder forskningsprojektet Förintelsen och den europeiska historiekulturen. Senast bok Terror och tystnad. Sovjetunionens krig mot den egna befolkningen, 2003.

Hans Albin Larsson, professor i historia och forskningsledare vid Högskolan för lärarutbildning och kommunikation, Jönköping. Senaste bok: Skola eller kommunal ungdomsomsorg? Om att försöka skapa en jämlik och demokratisk skola (2002).

Ordförande i historielärarnas förening.

Ulf Zander, FD i historia och lärare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Har bl.a. skrivit doktorsavhandlingen Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (2001).

Didaktikdag i Hässleholm 2003

Medverkande 2003

Lars Andersson, historielärare på Bergagymnasiet, Eslöv.

Per Eliasson, universitetslektor och lärarutbildare vid Malmö högskola. 

Ulf Zander, FD i historia och lärare vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Sydsvenskan skrev några rader om dagen: